Ψαλμός 16 – Για προστασία και σωτηρία από τους εχθρούς – Για προστασία από την συκοφαντία και κάθε κακό

Ψαλμοί του Δαυίδ

Προσευχή στον Κύριο και Δημιουργό μας να εισακουστούν τα αιτήματα μας με την δύναμη των Ψαλμών

Συνιστάται η ανάγνωση του Ψαλμού 16 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ψαλμός μεγάλης προστασίας, κυρίως κατά των σατανικών επιθέσεων, που εξαπολύονται από φανερούς ή αόρατους εχθρούς.

Για προστασία από μεγάλη συκοφαντία και κακουχίες ή διωγμούς από εχθρούς.

Για να μαλακώσει τους εχθρούς και να τους μετατρέψει σε φίλους.

Για προστασία από εχθρούς (εκφώνηση κάθε μέρα).

Για να κάνει κανείς ειρήνη με τους εχθρούς του.

Για να μας επιτρέψει να μάθουμε το όνομα του κλέφτη.

Για να μας βοηθήσει να βρούμε ένα αντικείμενο που έχει εξαφανιστεί.

Για να ανακαλύψουμε έναν κλέφτη. Να ανακαλύψουμε και να ανακτήσουμε την χαμένη περιουσία μας.

Για να αμβλύνει προβλήματα που σχετίζονται με την κληρονομικότητα (κληρονομικές ασθένειες ή αρνητικά κληρονομικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα)

Για να θεραπεύσουμε τον πόνο και να μετατρέψουμε τη λύπη σε χαρά.

Για να ανακουφίσουμε τον σωματικό ή συναισθηματικό πόνο. Για να μετατραπεί η θλίψη και η κατάθλιψη σε ελπίδα και ευτυχία.

Για αφύπνιση και όξυνση της νόησης μας.

Για να απελευθερωθεί κάποιος από τα επίμονα προβλήματα.

Σε περίπτωση σοβαρών άδικων κατηγοριών (διαβάζουμε τρεις φορές την ημέρα, για τρεις συνεχόμενες ημέρες), για να αθωωθούμε.

Η δύναμη του Ψαλμού 16 – Για να αποκαλυφθεί ο ληστής

Αυτός ο Ψαλμός μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτώσεις. Αν μας έχουν κλέψει κάτι και θέλουμε να μάθουμε το όνομα του κλέφτη, πρέπει να πάρουμε λάσπη και άμμο από ένα ρυάκι και να τα ανακατέψουμε. Στη συνέχεια, γράφουμε τα ονόματα όλων των υπόπτων σε μικρά κομμάτια χαρτιού και αλείφουμε το μείγμα στο πίσω μέρος αυτών των κομματιών χαρτιού. Ακολούθως τα τοποθετούμε σε ένα καθαρό μπολ γεμάτο με νερό, (τα τοποθετούμε ένα-ένα), ενώ διαβάζουμε προσευχή και  τον Ψαλμό 16, έχοντας κατά νου την επιθυμία μας. Αν είναι ο κλέφτης ανάμεσα στα ονόματα, τότε το χαρτάκι με το όνομά του θα βγει στην επιφάνεια του νερού.

Προσευχή :

Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Ακολούθως λέμε τρεις φορές το «Πάτερ ημών» και εκφράζουμε το αίτημα μας:

«Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου,

ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου

ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον

και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών

και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.»

Αίτημα : Είθε να  μάθω το όνομα του κλέφτη που με έκλεψε. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα, αν είναι ανάμεσα σε αυτά που γράφτηκαν, θα εμφανιστεί μπροστά στα μάτια μου και θα γίνει γνωστό.

Διαβάζουμε στην συνέχεια τον Ψαλμό 16 επί 10 φορές.

Τέλος, λέμε τρεις φορές το «Πάτερ ημών» και κλείνουμε με το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Αυτός που προσεύχεται καθημερινά με αυτόν τον Ψαλμό με ευλάβεια και ειλικρινή εμπιστοσύνη στην αιώνια αγάπη και καλοσύνη του Θεού, θα μετατραπεί η λύπη του σε χαρά.

Τέλος, η καθημερινή ανάγνωση του Ψαλμού μετατρέπει τους εχθρούς σε φίλους και διώχνει κάθε πόνο και θλίψη.

Προσοχή!
Παρά την παραδοσιακή ερμηνεία της δύναμης των ψαλμών σχετικά με την υγεία, οποιαδήποτε κατάσταση υγείας πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό! Οι ψαλμοί δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική ιατρική βοήθεια ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές !

Ψαλμός 16

Προσευχὴ τοῦ Δαυΐδ.

ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ, Κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, πρόσχες τῇ δεήσει μου, ἐνώτισαι τὴν προσευχήν μου οὐκ ἐν χείλεσι δολίοις. 2 ἐκ προσώπου σου τὸ κρῖμά μου ἐξέλθοι, οἱ ὀφθαλμοί μου ἰδέτωσαν εὐθύτητας. 3 ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσκέψω νυκτός· ἐπύρωσάς με, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδικία. 4 ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς. 5 κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου, ἵνα μὴ σαλευθῶσι τὰ διαβήματά μου. 6 ἐγὼ ἐκέκραξα, ὅτι ἐπήκουσάς μου, ὁ Θεός· κλῖνον τὸ οὖς σου ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μου. 7 θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου, ὁ σῴζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σὲ ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ δεξιᾷ σου. 8 φύλαξόν με ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ· ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις με 9 ἀπὸ προσώπου ἀσεβῶν τῶν ταλαιπωρησάντων με. οἱ ἐχθροί μου τὴν ψυχήν μου περιέσχον· 10 τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισαν, τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν. 11 ἐκβαλόντες με νυνὶ περιεκύκλωσάν με, τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔθεντο ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇ. 12 ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν καὶ ὡσεὶ σκύμνος οἰκῶν ἐν ἀποκρύφοις. 13 ἀνάστηθι, Κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ρομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου. 14 Κύριε, ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν, καὶ τῶν κεκρυμμένων σου ἐπλήσθη ἡ γαστὴρ αὐτῶν, ἐχορτάσθησαν υἱῶν*, καὶ ἀφῆκαν τὰ κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν. 15 ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου.

Από την βιβλιογραφία της Αλίντα Κανάκη: Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ψαλμούς στην καθημερινή μας ζωή. Ψαλμοί του Δαυίδ – Κλειδιά

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΗΜΑΤΟΣ200160] Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

 

 

Περισσότερα άρθρα
Load More In Εσωτερισμός – Μεταφυσική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε επίσης

Ψαλμός 17 – Για προστασία από σεισμό ή θεομηνία – Για να φέρει ειρήνη και ηρεμία στη ζωή μας

Ψαλμοί του Δαυίδ Προσευχή στον Κύριο και Δημιουργό μας να εισακουστούν τα αιτήματα μας με …